PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notificare privind

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestui document este de a vă pune la dispoziție în prealabil și în mod transparent informațiile relevante în legătură cu circumstanțele prelucrării datelor cu caracter personal, într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă.

Cine este operatorul de date?
Societatea GYNIA SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 60, jud. Cluj, având Codul Unic de Înregistrare 16040443, numită în continuare ”Spitalul GYNIA”, este operator în legătură cu datele cu caracter personal furnizate prin Foaia de observație clinică electronică și pe suport de hârtie, și acordă o mare atenție protejării confidențialității datelor pacienților.

Ce date personale prelucrăm?
Prin completarea prezentului document ne furnizați următoarele date:

Date de identificare: nume, prenume, codul numeric personal, domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail.

Pentru asigurarea asigurării serviciilor medicale prelucrăm următoarele date:

Date privind sănătatea: ocupația și locul de muncă, predispunerea la alergii, date privind simptomele și antecedentele medicale relevante ale pacientei, date privind rezultatele examinării medicale, intervenția și tratamentul propus sau efectuat, după caz.

În ce scop prelucrăm aceste datele personale?
Spitalul GYNIA prelucrează datele personale pentru realizarea următoarelor scopuri determinate, explicite şi legitime:

Prestarea serviciilor medicale: în scopuri legate de medicina preventivă, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Raportări interne, efectuarea de analize statistice;

Îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;

Soluționarea solicitărilor din partea clienților;

Soluționarea potențialelor litigii, recuperări de creanțe;

Îndeplinirea obligațiilor contractuale față de societățile de asigurare.

Ce temei juridic au prelucrările de date?
Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt necesare pentru încheierea și executarea contractului la care sunteți parte, pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului în special, și legislația națională în domeniul sănătății în general), pentru a servi interesul legitim al operatorului, respectiv pentru a proteja interesele vitale ale pacienților.

Cui transmitem datele?
În vederea asigurării unor servicii medicale adecvate datele personale ale Dvs. privind starea Dvs. de sănătate sunt/pot fi transmise următorilor colaboratori ai spitalului nostru: laboratoarelor în scopul efectuării analizelor medicale prescrise de medicul Dvs. curant, societăților de asigurare în scopul încasării contravalorii actului medical prestat către Dvs., colaboratorilor externi ai Spitalului GYNIA, băncilor de celule stem în vederea executării serviciilor pe care le-ați contractat cu aceștia, și Dumneavoastră cu ocazia comunicării rezultatelor analizelor medicale, respectiv aparținătorilor Dvs. dacă participă la efectuarea actului medical.

Cum și cât timp stocăm datele?
Datele Dvs. sunt stocate în format electronic în sistemul de evidență computerizată al pacienților și pe suport de hârtie pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate, respectiv pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în vigoare privind arhivarea documentelor (Legea nr. 16/1996 privind Legea Arhivelor Naționale, Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015, și după caz alte prevederi în domeniu).

Care sunt drepturile pacientului în legătură cu datele personale?
În baza prevederilor Regulamentul privind protecția datelor vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor, și dreptul de a vă adresa justiției.

Cum ne puteți contacta în legutura B5cu prelucrarea datelor cu caracter personal?
Ne puteți contacta printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa menționată la punctul 1, electronic la adresa de email protectiadatelor@gynia.ro, sau personal la sediul nostru.

Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 29.06.2018.